• лечение рака простаты в Израиле
 • лечение рака прямой кишки в Израиле
 • лечение рака слизистой полости рта в Израиле
 • лечение рака толстого кишечника в Израиле
 • лечение рака фатерова сосочка в Израиле
 • лечение рака челюсти в Израиле
 • лечение рака шейки матки в Израиле
 • лечение рака щитовидной железы в Израиле
 • лечение рака яичек в Израиле
 • лечение рака яичников в Израиле
 • лечение саркомы в Израиле
 • Az iskola jelene

  A Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola székhelye a Nagytétényi út 31-33 alatt található.

  Ezen kívül a kerület  általános iskoláiban találhatóak kihelyezett oktatási helyszínek:

   

  Általános Iskola Tagintézmény

  (1221 Bp. Szent István tér 1.)

   

  Zenei és művészeti oktatás további helyszínei:

   

  Árpád utcai Általános és Német Nemzetiségi Iskola

  (1222 Bp. Árpád u. 2.)

   

  Baross Gábor Általános Iskola

  (1224 Bp. Dózsa György u. 84–94.)

   

  Bartók Béla Általános Iskola

  (1225 Bp. Bartók B. u. 6.)

   

  Gádor Általános Iskola

  (1222 Bp. Gádor u. 101-105.)

   

  Kolonics György Általános Iskola

  (1221 Bp. Tompa u. 2-4.)

   

  Herman Ottó Általános Iskola

  (1222 Bp. Pannónia u. 50.)

   

  Kossuth Lajos Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1221 Bp. Kossuth L. u. 22.)

   

  Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola

  (1223 Bp. Rákóczi u. 16.)

   

                  Az intézmény szerteágazó szakmai és működéssel összefüggő kapcsolatokat épített ki.

                  Szakmai kapcsolataink a kerület általános és középiskoláival, a budapesti művészeti, illetve zeneiskolákkal, a Fővárosi Pedagógiai Intézettel, valamint a művészeti szakközépiskolákkal és főiskolákkal alakultak ki. Ezek a kapcsolatok az intézményi szintek tagozódásából, a továbbtanulási útvonal egymásra épüléséből adódóan nem azonos mélységűek és minőségűek.

                  Különösen fontosnak tartjuk a fenntartónkkal és a kerület általános és középiskoláival a kapcsolattartást és a szakmai együttműködést.

  A kapcsolattartás és együttműködés meghatározó területei és intézményei:

  Ø      Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testülete, szakbizottságai, és a Polgármesteri Hivatal

  Ø      Fővárosi Pedagógiai Intézet

  Ø      Nemzeti Erőforrás Minisztérium

  Ø      Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV)

  Ø      az országos szakmai és művészeti szervezetek, kiemelten a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége, a Magyar Zenei Tanács, a Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete, Pedagógus Szakszervezet

  Ø      a kerület és a főváros oktatási és kulturális intézményei, művészeti szakközépiskolák, főiskolák

  Ø      a szülők szervezetei

  Ø      kerületi kulturális, művészeti egyesületek, civil szervezetek

  Ø      Klauzál Gábor Budafok –Tétényi Művelődési Központ

  Ø      Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar

  Ø      a kerületben működő valamennyi általános és középiskola

  Ø      az iskola Nádasdy Alapítványa

  Ø      az épületében működő Nevelési Tanácsadó

  Ø      a Pedagógus Szakszervezet Budapesti Szervezete

  Ø      a Keresztény Pedagógus Szakszervezete

  Ø      a XXII. ker. Gyermekszakorvosi Szolgálata

  Ø      a XXII. ker. Gyermekjóléti Szolgálata

  Ø      a Hófehér Fóka uszoda

  Ø      Magyar Drámapedagógiai Társaság

  Ø      Országos Diákszínjátszó Egyesület

  Ø      Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség

   

  Testvériskolai és cserekapcsolatunk van:

  Ø      Bécs XV. kerületi zeneiskolával

  Ø      Pozsony III. kerületi Művészeti Iskolával

  Ø      A bonni zeneiskolával

  Ø      A dán Esbjerg város zeneiskolájával

  Ø      A finn Mikkolan Koulu-Vantaa művészeti általános iskola és gimnáziummal

   

                  Kapcsolatainknak, a szakmai együttműködésnek, tapasztalatcseréknek mindig nagy jelentőséget tulajdonítottunk. Kapcsolataink fenntartására, esetleg újak létesítésére gazdasági lehetőségeink függvényében a továbbiakban is törekszünk.

  Az intézményi kapcsolatok ápolásának rendszerét intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatunk tartalmazza.

                  Az iskolában működő művészeti csoportok, zenekarok részben önálló szervezeti élet kialakítása hosszantartó szakmai együttműködés a közösség aktivizálása, önigazgatása érdekében önálló egyesület formájában működnek. Az iskola biztosítja az alapvető működési feltételeket, az egyesületek szervezik a fellépéseket, szakmai részvételeket, hozzájárulnak a művészeti csoportok anyagi feltételeinek megteremtéséhez. Az egyesületi keret lehetőséget ad a fiataloknak, hogy tanulmányaik befejezése után is aktívan részt vegyenek a művészeti tevékenységekben.

  Iskolánk volt és jelenlegi tanulóiból, szülőkből és pártolókból az alábbi kulturális együttesek, egyesületek működnek:

  Ø      Budafoki Fúvósegylet

  Ø      Budafok Big-Band

  Ø      Nádasdy Táncegyüttes

  Ø      Mozart Ifjúsági Zenekari Egyesület

  Ø      Nádasdy Színpad

  Ø      Nádasdy Kálmán Gyermek és Ifjúsági Galéria

  Ø      Szent István Galéria

  Ø      Csilingelő Kiskórus

  Ø      Szent István Gyermekkórus

  Ø      Schola Promontor

   

  Az iskola nevelő-oktató munkáját, szakmai célkitűzéseket, programok megvalósítását segítik:

  Ø      Szent István Gyermekkórus Zenei Alapítvány

  Ø      Nádasdy Kálmán Alapítvány

   

  Pedagógiai hitvallásunk

  "Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményekhez, ami őt az iskolában az ismeretszerzés és az emberré válás folyamatában segíti."

  /Kodály Zoltán/

   

  "Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog."

  /Szent-Györgyi Albert/

  Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei

  Alapelvünk diákjainknak a magyarság és az európaiság értékeit közvetítő korszerű tudást és emberi mintát adni. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy megalapozzuk tanítványaink személyiségét, képessé tegyük őket ismereteik birtokában mind az egyéni, mind a közösségi élet pozitív alakítására. Ehhez olyan iskolaképet kívánunk kialakítani, amely képes az értékek közvetítésére, amely figyelembe veszi az iskolahasználók elvárásait, ahol teret kap a felzárkóztatás, a tehetséggondozás, ahol a gyerek egész személyiségének fejlesztése sokoldalú, színes, változatos módon, demokratikus légkörben zajlik.

  Legfontosabb feladatunk az alapozás, hogy diákjaink felkészülten kerülhessenek a középiskolába. Fontosnak tartjuk az egész képzési időszakban az olvasási, írási, számolási, kommunikációs készségek fejlesztését. Ezen területek fejlesztését segíti művészeti profilunk. Oktatásunk személyre szabottan, a gyerek adottságait figyelembe véve történik.

  „Ha hallom – elfelejtem,

  ha látom emlékezem,

  ha csinálom – megtanulom.”

  Kínai mondás

  Az oktatás-nevelés résztvevői nem csak a gyerekek, hanem minden olyan személy, aki kapcsolatba kerül az iskolával, az iskolás gyerekkel. Legmeghatározóbb a család, hiszen értéket, kultúrát közvetít, elvárásokat fogalmaz meg, mintát ad. Mivel a család sérülhet, zavar lehet a működésében (válás, munkanélküliség, iskolázottság stb.) a pozitív példák közvetítése is az iskolára hárul. Így a feladatok megoldásához olyan pedagógusok és technikai dolgozók szükségesek:

  -         akik elfogadják és tisztelik a gyermeket,

  -         ismerik a gyerek szűkebb és tágabb környezetét és azok elvárásait,

  -         bevonják a szülőket is az iskolai életbe,

  -         elfogadják a másságot, segítik a beilleszkedést,

  -         folyamatosan bővítik szakmai ismereteiket,

  -         feltárják a problémákat,

  -         segítenek a megoldás keresésében,

  -         közvetítő szerepet töltenek be a segítő hálózatok, az iskola, és a család között

   

                  A Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola Pedagógiai programja és helyi tantervei az általános iskolai oktatás, és négy művészeti terület, a zeneművészet, képző és iparművészet, a táncművészet és a színművészet-bábművészet tevékenység és tantárgyrendszerét tartalmazza.

  Hiszünk a művészeti nevelés személyiségformáló erejében; ami az alapkészségek elsajátításával egyetemben elősegíti a tanulók sokoldalú kibontakozását. Ugyanakkor fontosnak tartjuk a logikus gondolkodásra nevelést is.

  Célunk, hogy az Európai Unióban is boldogulni tudó, nyitott, kulturált, egészséges felnőtté váló gyerekeket neveljünk, felkészítsük őket az életen áttartó tanulásra. Olyan pedagógusokkal valamint technikai dolgozókkal, akik ismerik szűkebb-tágabb környezetük elvárásait. Befogadják a másságot, megkönnyítik a beilleszkedést, folyamatosan bővítik szakmai ismereteiket, segítenek a problémák megoldásában.

  Valljuk, hogy iskolánk feladata megadni a lehetőségét annak, hogy tanulóink olyan alapműveltséget sajátítsanak el, amely majd biztos alapot ad a világban való eligazodáshoz, amely a gyermekekben felébreszti az igényt a további művelődés folyamatosságának szükségességére.

  Meggyőződésünk, hogy a tanulók akkor tudják képességeik legjavát nyújtani: ha az iskola életének minden mozzanatában figyelembe vesszük életkori sajátosságaikat, ha gyermeket szerető és tisztelő, humánus légkör veszi őket körül, amely derűt, harmóniát, biztonságot sugároz feléjük.

  Testileg-lelkileg egészséges, boldogságra képes, nyitott gondolkodású embereket csak a szülői házzal való szoros együttműködésben nevelhetünk.

  Vállaljuk, hogy a változó társadalom körülményeinek, a szülők és diákok igényeinek megfelelően fejlesztjük iskolánkat, ugyanakkor értékes tradícióinkat megőrizzük, átadjuk.

  Felelősek vagyunk azért, hogy az elanyagiasodó világban átmentsük a szellemi értékeket a jövő számára. Ezért arra törekszünk, hogy az önfejlesztés, a folyamatos tanulás pedagógusaink, és diákjaink számára egyaránt természetes igénnyé váljon.